Novinky

Byty na prenájom v Prievidzi

V súčasnej situácii vyhľadáva mnoho klientov v regióne Prievidze byty na prenájom. Ak sa chystáte sa prenajímať je dobré v prvom rade si ozrejmiť, čo treba vedieť o nájomnej zmluve a aké sú práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa. Prenájom bytu podlieha zákonnej úprave, ktorú nájdete v občianskom zákonníku.

Nájom bytu podľa občianskeho zákonníka vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania.

Zo skúsenosti pri prenájmoch bytov v Prievidzi je zrejmé, že je výhodnejšie prenajímať byty na krátkodobý prenájom. Zmluvu o krátkodobom nájme bytu  možno uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky a za rovnakých podmienok predĺžiť na ďalšie dva roky, a to najviac dvakrát. Nájomný vzťah môže teda trvať najviac šesť rokov, po uplynutí tejto doby však môžu zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu.

Výpovedná lehota

Nájomca si musí dať pozor na výpovednú lehotu z nájmu, ktorá môže byt trojmesačná, ale môže byť aj predlžená na ďalších šesť mesiacov.

Výpovedné lehoty podľa zákona o krátkodobom prenájme začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede, zatiaľ čo výpovedné lehoty podľa Občianskeho zákonníka začínajú plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede.

Pri prenájme bytu treba dbať aj na stav bytu, opravy a zásahy v byte, ktoré sú nutné, bez odkladu oznamovať prenajímateľovi potrebu opráv v byte ale aj prípadných poškodení, nakoľko nájomca je povinný uhradiť poškodenia, ktoré spôsobil.

Preto ak hľadáte prenájom bytu v Prievidzi obráťte sa na realitnú kanceláriu, ktorá vám zabezpečí všetko potrebné ohľadom prenájmu nehnuteľnosti. Neváhajte nás kontaktovať.